שינוי תנאי המכרז לאחר הגשת ההצעות אסורה

21/09/2016 | יום רביעי 08:00

האם ניתן לשנות את תנאי המכרז לאחר שהמועמדים הגישו את הצעותיהם?

האם ניתן לשנות את תנאי המכרז לאחר שהמועמדים הגישו את הצעותיהם?

במאמר שלפנינו נסביר מהן ההשלכות לשינוי תנאי המכרז לאחר הגשת ההצעות. האם הדבר בכלל מותר על פי החוק?

כאשר ניגשים למכרזים ישנם תנאים שבהם צריכים לעמוד אך מה קורה במקרה שבו מתבקשים הפונים למכרז לאחר שהגישו את הצעותיהם, לשנות את תנאי המכרז? נראה זאת בדוגמא הבאה:

לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשה בקשה מהזוכים בהליכי המכירה במכרז מול התחנה המרכזית החדשה בתל אביב.

המשתתפים במכרז ביקשו לעשות שינויים בתנאי ההליך, לבקשת אחד המשתתפים, על מנת להקל על אחד המשתתפים במכרז. השינויים היו קשורים למועד החזרת הערבות הבנקאית למשתתפים שלא זכו בהליך וקביעת לוח זמנים מקוצר שבו יבחר הזוכה במכרז ולאחר מכן תוחזר הערבות הבנקאית. זאת אומרת שבית המשפט התבקש לשנות את תנאי המכרז לאחר שההצעות כבר הוגשו. חברת נ.צ.ב.א וכונס הנכסים התנגדו. בית המשפט החליט בקשר להחזרת הערבות הבנקאית, וציטט מתוך תנאי המכרז "תוקף הערבות יהיה ל-6 חודשים מיום הגשת ההצעה, והערבויות הבנקאיות תשמשנה להבטחת מלוא התחייבויותיו של המציע על פי הצעתו והנאמנים יהיו רשאים לחלט ערבויות אלה ככל שהמציע לא יעמוד באיזה תנאי הצעתו ו/או באיזו מהתחייבויותיו לפי הצעה זו, במלואן ובמועדן". יש לציין כי תנאים אלו נקבעו על ידי המשתתפים בעצמם במסגרת הצעת ההצעות לרכישת החברות ונועדו להבטיח כי במקרה שהזוכה לא יצליח לעמוד בהצעתו יוכלו הנאמנים לחלט את ערבותו ולהכריז על ההצעה הבאה כזוכה. בעוד שגם המציע הבא שהגיש הצעה מוחזק בערבותו". בקשת המשתתפים בעצם באה לשנות את התנאים שהם עצמם קבעו, בלי שתהיה בתנאי המכרז אפשרות כזו. דר' דקל מצטט בספרו "שאין לשנות תנאים ודרישות מהותיים הקבועים במסמכי המכרז..." בסופו של הדיון בית המשפט החליט שאין לעשות שום שינוי בתנאי המכרז. וגם אין לשנות את לוח הזמנים מכיוון שאינו מעשי.

לפי הדוגמא הנ"ל אנו מבינים שאסור לשנות את תנאי המכרזים לאחר הגשת ההצעות. חובה של וועדת המכרזים לשמור על תנאי המכרז כפי שנקבעו במועד שבו הוגשו ההצעות. עד למועד הנקבע להגשת ההצעות וועדת המכרזים יכולה לשנות את תנאי המכרזים, אך יש לזכור ליידע את המשתתפים במכרזים וכן את המעוניינים להשתתף במכרז בכל שינוי החל במכרז. את כל המכרזים ותנאי המכרזים נציג בפניכם אצלנו באתר GOVO מכרזים. תוכלו למצוא אצלינו גם מידע על כל שינוי החל בתנאי המכרז.

לסיכום:

לאור האמור לעיל הגענו למסקנה המתבקשת שאין לשנות מתנאי המכרז ויש להיצמד לתנאי המכרז לאחר הגשת ההצעות, וניתן לשנות את התנאים רק לפני מועד הגשת ההצעות. את כל המכרזים, ההצעות והשינויים תוכלו למצוא אצלנו בGOVO מכרזים, בהצלחה צוות GOVO מכרזים.

כתבות נוספות באתר: