באילו מקרים הממשלה פטורה מהוצאת מכרז?

28/11/2016 | יום שני 08:00

מומלץ לכל מי שמשתתף במכרזים פומביים להיעזר בייעוץ של גוף שמעסיק מומחים בתחום המכרזים. ייעוץ כזה יכול לסייע במקרים בהם נתקלים מתמודדים במכרזים תפורים, במכרזים בהם נבחר ספק יחיד שלא כדין או שניתן פטור מסיבות שאינן ענייניות וסבירות. במקרים כאלו עלול להיגרם נזק למתמודד שניתן למנוע אותו על ידי הגשת ערעור ובדרכים אחרות נוספות.

ממשלת ישראל על משרדיה השונים אחראית למתן שירות לאזרחיה ועקב כך היא מוציאה לפועל עבודות ופרויקטים שונים. גם רשויות מקומיות, חברות סמך ממשלתיות וגופים ציבוריים ומוסדיים מספקים שירותים לאזרחים, ואלה גם אלה, אמורים לשלם עבורם בכסף ציבורי. לצורך קבלת ואישור מועמדים לביצוע העבודות נערכים מכרזים פומביים אשר מתפרסמים על ידי הנהלות המשרדים בעיתונות ובמקומות נוספים. כל אחד יכול להשתתף במכרזים אלו ובלבד שהוא עומד בתנאי הסף ובקריטריונים הנדרשים.

ניהול מכרזים

מכרזים פומביים מנוהלים על ידי וועדת מכרזים אשר קובעת את תנאיהם בעזרת מומחים לתחום. בין היתר, ייעצו לה מומחים לנושא המכרז, משפטנים, כלכלנים, אנשי מנהלה ועוד. לבסוף יתגבש נוסח המכרז ויתפרסם בציבור. יש תהליך ממושך שכולל עיון במסמכי המכרז, רכישתו, פגישת הבהרות וסיורי קבלנים עם המגישים. ישנם נהלי הגשת מכרז ומועד אחרון להגשה. בתוך טפסי המכרז יש הוראות והנחיות להגשה ואסור לסטות מהן. פתיחת המכרז נעשית בצורה פומבית ורשאים להשתתף בה כל המגישים.

פטורים שונים

חובת הוצאת המכרז הינה מוחלטת ללא יוצא מן הכלל, אבל יש מקרים בהם פטורה הממשלה מהוצאת מכרז פומבי. ומקרים אלו ידועים ומתפרסמים בתקנות חובת המכרזים הרשמיות. רשימת הפטורים ארוכה ואלו הבולטים שבה:

עסקאות בנושאים שונים בהיקפים כספיים נמוכים.

התקשרות לעסקה הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש וכאשר הצורך הוא לבצעה תוך שני ימי עבודה או פחות.

התקשרות לעסקה אשר פרסום מכרז לגביה עלול לגרום לנזק לביטחון המדינה, לכלכלתה, ליחסי החוץ שלה, לביטחון הציבור או לפגיעה בסוד מסחרי או מקצועי של המשרד המפרסם.

התקשרויות עם בעלי מקצוע מומחים, מתכננים ונותני שירות אשר הוגדרו כייחודיים והם נקראים ספקים יחידים.

התקשרות בתחום של שירותים ייחודיים כמו: בידור, תרבות, אמנות או הווי.

התקשרויות שונות לביצוע עסקאות שקבלו פטור מיוחד מוועדות מיוחדות של המשרד.

התקשרויות עם תאגידים ממשלתיים, רשויות מקומיות ועוד שמטרתן מתן  שירותים למטרות ציבוריות.

תקנות המכרזים מפרסמות רשימה מפורטת של מקרים נוספים בהם הממשלה פטורה מעריכת מכרזים וניתן לעיין בה בכל עת.

מכרזים סגורים

במקרים רבים, נערכים מכרזים סגורים אשר במסגרתם נבחרים מספר ספקים אשר אליהם נשלחים טפסי המכרזים. יש קריטריונים לשיתוף מתמודדים אלו והם נבחרים לאחר בדיקה מקיפה עליהם. לאחר אישורם הם יכולים להשתתף במכרזים הסגורים המתפרסמים על ידי הגופים השונים. זכייה במכרז זוטא כזה נעשית על פי קריטריונים שונים והחשוב שבהם הוא נושא המחיר.

ייעוץ

מומלץ לכל מי שמשתתף במכרזים פומביים להיעזר בייעוץ של גוף שמעסיק מומחים בתחום המכרזים. ייעוץ כזה יכול לסייע במקרים בהם נתקלים מתמודדים במכרזים תפורים, במכרזים בהם נבחר ספק יחיד שלא כדין או שניתן פטור מסיבות שאינן ענייניות וסבירות. במקרים כאלו עלול להיגרם נזק למתמודד שניתן למנוע אותו על ידי הגשת ערעור ובדרכים אחרות נוספות.

 

כתבות נוספות באתר: