למי ניתן לפנות לגבי שאלות על המכרזים?

17/07/2016 | יום ראשון 08:00

בעלי עסקים הניגשים למכרזים, נמצאים בחששות גדולים לפני הגשת הצעתם להשתתפות במכרז. החששות הרבים יכולים להיות הן לפני הגשת ההצעה, הן לאחר הגשת ההצעה וטרם ההחלטה

בעלי עסקים הניגשים למכרזים, נמצאים בחששות גדולים לפני הגשת הצעתם להשתתפות במכרז.
החששות הרבים יכולים להיות הן לפני הגשת ההצעה, הן לאחר הגשת ההצעה טרם החלטת הזוכה והן לאחר הזכייה הסופית בעת תחילת העבודה.
רבים מהחששות יכולים להתבסס על אי עמידה והטלת ספק ביכולת הגשת ערבות בנקאית נדרשת למשל, קושי עמידה בתקופת ביצוע העבודה הנדרשת ממזמין ההצעה, או סתם חששות מיותרים.
במאמר זה ננסה לפתור מעט מן ההתחבטויות שלכם. ובמידה ולא נצליח, נדע לאן ולמי להפנות אתכם.
בואו נתחיל!

שאלות הבהרה

ברוב סוגי המכרזים ישנה אפשרות של הגשת שאלות הבהרה. מציע אשר אחד מתנאי המכרז אינו די ברור לו כמו למשל סוג ואופי העבודה, תנאי הערבות הבנקאית, או כול נושא אחר , יכול להגיש את שאלותיו בצורה ובאופן המצוין במסמכי המכרז. מבין האפשרויות של הגשת השאלות ניתן להמציא את הקושיות הללו בכתב, מייל, פקס או בכול דרך אחרת שתוגדר על ידי ועדת המכרזים.
חשוב לדעת, כי במקרים בהם קבעה הועדה באופן ברור כי לא ניתן להגיש שאלות הבהרה לאותו מכרז, הועדה אינה תתייחס לאותם שאלות שיועברו אליה, אלא אם כן נעשה שינוי במסמכי המכרז ויש צורך בנימוקים שייכתבו בזיכרון דברים המיועד לכך.

מועד הגשת שאלות

מציע אשר יש לו מספר שאלות בנוגע למכרז, המתקשה למצוא את הגורם המוסמך שיוכל לתת לו מענה, יוכל לעיין במסמכי המכרז, במידה ורכש אותם, או במסמכי המכרז הניתנים לעיון בלבד שבדרך כלל מצורפים לפרסום המכרז ללא עלות, ולמצוא את הסעיף המתייחס לשאלות הבהרה. כך בעצם יוכל לאתר את האדם הנכון והמוסמך שהוגדר לכך.
כשהמציע מוצא את הגורם המוסמך והכתובת הנכונה לשאול את שאלותיו, עליו להתייחס בתשומת לב רבה, ואף קריטית, למועד הגשת השאלות.
כאשר מתפרסמת במסמכי המכרז אפשרות לשאלות הבהרה, בחלק מהמכרזים, ואפילו ברובם, ישנו מועד אחרון להגשת שאלות ומועד אחרון להגשת המענה עליהן. כלומר, לאחר מועד זה המציע אינו יוכל להגיש את הקושיות המטרידות אותו, דהיינו שאלות הבהרה.

שאלות בכנס ספקים

ועדת המכרזים תקבע האם יתקיים כנס או סיור ספקים, ובנוסף תחליט האם השתתפות בהם תהיה חובה או רשות.
על המזמין לפרסם את מועד ומקום ההתכנסות במסמכי המכרז המפורסם. במידה והינו חובה, על המציע לעמוד בהתחייבותו להשתתף, כול עוד הוא מעוניין להגיש הצעתו.
במקרה והכנס הוא חובה, גורם מוסמך שהתמנה על ידי הועדה יערוך רשימה של המשתתפים בכנס, הרשימה מיועדת לחברי הועדה, אך אינה מתפרסמת לציבור.
מזמין המכרז יאפשר הזדמנות למציעים להגיש שאלות הבהרה במהלך הכנס, ובו זמנית יפרסם מועד למענה עליהן, בדרך כלל תוך שבעה ימים לפחות לאחר הכנס, חשוב לדעת שהתשובות לא יימסרו במהלך הכנס.

בהצלחה!

כתבות נוספות באתר: