איך בנוי מכרז ממשלתי?

10/07/2016 | יום ראשון 15:53

מכרז ממשלתי הינו הצעת מחיר מאורגנת על פי חוק שנועדה כדי להגיש הצעות לעבודות שונות כמו למשל אספקת טובין, שירותים מסוימים או נכסים.

כול מכרז ממשלתי אשר מופץ, אמור לכלול מסמכי מכרז אשר מורכבים ממספר קריטריונים שעליהם נדבר ונרחיב במאמר זה. מכרז ממשלתי לעיתים בנוי בצורה מסוימת על מנת להבטיח התנהלות תקינה של המכרז.

מכרז ממשלתי הינו הצעת מחיר מאורגנת על פי חוק שנועדה כדי להגיש הצעות לעבודות שונות כמו למשל אספקת טובין, שירותים מסוימים או נכסים.

כול מכרז ממשלתי אשר מופץ, אמור לכלול מסמכי מכרז אשר מורכבים ממספר קריטריונים שעליהם נדבר ונרחיב במאמר זה. מכרז ממשלתי לעיתים בנוי בצורה מסוימת על מנת להבטיח התנהלות תקינה של המכרז.

תנאי סף

עורך המכרז מגדיר מהם התנאים אשר על פיהם יישק דבר, ומה תהיה הדרך בה יתנהל המכרז. ישנם תנאי סף המוגדרים כתנאיי חובה אשר מגיש ההצעה מוכרח לעמוד בהם אחרת הצעתו תיפסל ולא תוגש לדיון כלל.
לכן, יש צורך בקריאה ועיון מדוקדק במסמכים על מנת שלא יישמט ולו פרט אחד מהמכרז.
תנאי המכרז מבוססים על שלושה תנאים עיקריים:

·אחד מן התנאים הוא המצאת כול האישורים הנדרשים במסמכי המכרז על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים כגון ערבות בנקאית.

·התנאי הנוסף הוא קיום של הרישיונות הנדרשים כמו רישיון קבלן רשום ועוד.

·התנאי האחרון הוא עמידה בדרישות תקנים ישראליים רשמיים בהתאם לסוג המכרז.


כמו כן, ישנם תנאים נוספים שהמשרד המזמין יכול להתנות כמו ניסיון, כישורים, המלצות, היקף פעילות וכן תנאים נוספים על פי שיקול דעתו הבלעדית.

אמות מידה

במסמכי המכרז מפורסמים אמות המידה שעל פיהן תיבחר ההצעה הזוכה מכולן, לרוב, האלמנטים שעל-פיהם ייבדקו ההצעות, הינם:
1. איכות ההצעה ונתונים מיוחדים של העבודה או המוצר.
2. מחיר ההצעה עבור השירותים או המוצר.
3.ניסיון, מקצועיותו ואמינותו של המציע.
4. המלצות אודות המציע.
בנוסף, ישנם מכרזים בהם ניתן למצוא במסמכי המכרז בצורה מפורטת מהו המשקל היחסי שלפיו תיבחר ההצעה בצורה משוכללת, לדוגמה 40% מאיכות המוצר, 10% התרשמות כללית, 40% עלות ההצעה. שיקלול זה נועד כדי למקד את ההצעה.
בנוסף, על כול מציע לקחת בחשבון שלא תמיד המחיר הוא המשקל המכריע, וייתכנו גורמים אחרים שעלולים להשפיע על בחירת ההצעה הזוכה על פי הדוגמה שהזכרנו.

טבלת תאריכים

מסמכי המכרז עשויים לכלול טבלת תאריכים שתרכז לכם את כול המועדים אשר הנכם נדרשים לעמוד בהם, כמו למשל מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה, מועד קיום כנס או סיור מציעים בין חובה ובין רשות, מועד אחרון להגשת ההצעה למכרז, תוקף ערבות בנקאית ועוד.
בנושא זה עליכם להיות מסודרים ולהתנהל בצורה נכונה בכדי שהצעתכם לא תפסל עקב אי עמידה בזמנים אשר הוגדרו על ידי המזמין, מבלי להתייחס לתוכן ההצעה.
הצעה אשר התקבלה לאחר המועד האחרון לא תישקל ותוחזר לבעליה במעטפה בצירוף הסבר.
מסמכי המכרז יכולים לכלול מסמכים נוספים או כול מידע אחר שלדעת עורך המכרז הכרחיים לצורך ניהול תקין של המכרז כאמור.

כתבות נוספות באתר: