מכרז פרטי

10/08/2016 | יום רביעי 08:00

ישנו שוני בין מכרזים פרטיים לבין מכרזים של רשויות וגופים ציבוריים החייבים על פי חוק לערוך מכרז תוך הקפדה על שוויון בתנאי המכרז.

ישנו שוני בין מכרזים פרטיים לבין מכרזים של רשויות וגופים ציבוריים החייבים על פי חוק לערוך מכרז תוך הקפדה על שוויון בתנאי המכרז. השוני העיקרי בין סוגי המכרזים הוא שבמכרז ציבורי ההצעה שתיבחר תהיה חייבת לעמוד בתנאי הסף שהוגדרו במסמכי המכרז, והצעה שאינה תעמוד בסטנדרטים של מפרסם המכרז תיפסל. בנוסף, המזמין מחויב לפרסם למפסיד המכרז את ההצעה הזוכה בכדי להדגיש ולהוכיח את אי עמידתו בתנאי הסף לעומת ההצעה הזוכה. גופים פרטיים אינם מחויבים לעמוד בתנאים שהזכרנו לעיל, כלומר, המציע יכול לבחור כל מגיש הצעה כראות עיניו ודעתו המוחלטת גם אם לא עמד בתנאי הסף, בנוסף הגופים הפרטיים לא מחויבים לפרסם לציבור, ובפרט למפסיד המכרז, את הצעת הזוכה.

התניה מראש

ישנם שני מקרים בהם נדון בנושא מכרז פרטי. המקרה הראשון בוחן האם במסמכי המכרז המפרסם דאג לרשום במפורש כי אינו כפוף לכל דיני המכרזים המוגדרים בחוק ואינו מחויב בשיווין כלפי מגישי ההצעה. המקרה השני בוחן האם מפרסם המכרז ציין אמירה אודות התחייבותו כלפי המציע.
על פי החלטת בית המשפט הוחלט כי בשני המקרים מפרסם המכרז אינו מחויב כלפי המציע בין אם ציין שאינו כפוף לדיני המכרזים ובין אם לא ציין. במקרה הראשון המפרסם היה בהיר לחלוטין כלפי המציעים וכך נמנעו תלונות מצד המשתתפים במכרז. גם במקרה השני, אפילו שלא צוין באופן מוחלט על התייחסות לדיני המכרזים, הגופים הפרטיים אינם מתחייבים לשום מציע.

חסרונות לצד יתרונות

למעשה, התייחסות בית המשפט כלפי שני המקרים אשר ציינו לעיל, מותירה את המציעים בצומת דרכים. מחד גיסא, המציעים כן מעוניינים להגיש את הצעותיהם ולהשתלב בשוק. מאידך גיסא, הם מבינים כי הם לוקחים הימור של בזבוז משאבים כספיים ובזבוז זמן יקר. בעצם, כל הצעה שתוגש תילקח בעירבון מוגבל כלפי המציע. ההבנה כי המפרסם יוכל לשנות את תנאיו ובחירותיו בכל זמן גורמת להתחבטויות ולשאלה האם בכלל לגשת למכרז פרטי, או לא?.

הגינות במכרז פרטי

כפי שהזכרנו על פי חוק, גופים פרטיים אינם חייבים לבחור בזוכה לפי תנאי המכרז ורשאים לחזור בהחלטתם בכל שלב שיבחרו ולפי שיקול דעתם. בסיטואציה כזו אנו נוטים לקוות כי המפרסם ינהג בצורה הוגנת ושווה כלפיי המציעים ועל פי תנאי הסף שהוגדרו במסמכי המכרז.

כתבות נוספות באתר: